17 Στόχοι


    Η Ατζέντα 2030 και ειδικά ο Στόχος 17-«Συνεργασία για τους Στόχους» παρακινεί όλους σε σύμπλευση, με στόχο την επίτευξη αυτού του παγκόσμιου οράματος. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απουσιάζει από την όλη προσπάθεια ο κρατικός κι ο ημικρατικός τομέας.

    Όσα/ες Υπουργεία/Υπηρεσίες και όσοι Οργανισμοί το επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν τη δέσμευσή τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ, που είναι συναφείς με τον τομέα δραστηριοποίησης τους και να υλοποιήσουν δράσεις, με στόχο την επίτευξή των Στόχων. Η δέσμευση εξυπακούει στενή συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.