17 Στόχοι


    Η Ατζέντα 2030 ενδιαφέρει αναμφίβολα και τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πιστεύουν ότι η υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με την περιβαλλοντική ευαισθησία και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, η δραστηριοποίησή τους προς την επίτευξη των Στόχων έχει δύο παραμέτρους, τόσο τους πελάτες όσο και το προσωπικό τους.

    Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες μπορούν να συνδέσουν την εταιρική τους εικόνα με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας τις ενέργειές τους ειδικότερα στους Στόχους, που συνδέονται με τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Με αυτό τον τρόπο, από τη μία, θα αναδείξουν την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη κι από την άλλη, θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού τους και στην ενημέρωση των καταναλωτών, συμβάλλοντας στη δημιουργία των Ενεργών Πολιτών του αύριο. Τα οφέλη που θα προκύψουν για τη φήμη της κάθε εταιρείας θα είναι σημαντικά και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και στη συγκράτηση ή ακόμη και αύξηση των πελατών τους.
Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.