17 Στόχοι


    Οι δεσμεύσεις προς τους 17 ΣΒΑ έγιναν σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Κοινωνιών είναι σημαντικός στην προσπάθεια επίτευξής τους.

    Η υιοθέτηση των Στόχων σε τοπικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των δημοτών/κατοίκων.

    Κάνοντας αρχή με τον Στόχο 11-«Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες», οι Δήμοι/Κοινότητες θα πρέπει να επιδιώξουν τη βιώσιμη αστική/περιφερειακή ανάπτυξη. Ο Στόχος, μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή στέγαση και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών, σε βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων και επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών, σε διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, σε μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων κ.ά.

    Πέραν του Στόχου 11, οι Δήμοι/Κοινότητες που θα συμμετάσχουν στην πλατφόρμα, κάθε χρόνο θα επιλέγουν δύο-τρεις αλληλένδετους Στόχους, ούτως ώστε μέχρι το 2030 να έχουν πραγματοποιήσει έργα και δράσεις για όλους τους ΣΒΑ. Οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν Σεμινάρια και Βιωματικά Εργαστήρια σε επίπεδο Δήμου/Κοινότητας, καθώς και μικρότερες εκδηλώσεις σε γειτονιές σε τοπικό επίπεδο, κάτω από την ομπρέλα «Σχεδιάζουμε την επόμενη δεκαετία-Εθελοντισμός και 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.